Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

IKT-People – Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser

 

 1. Anvendelse

Disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for salg og levering af enhver ydelse fra IKT-People ApS,  Lindholm Havnevej 31 5800 Nyborg, CVR: 42302120  (herefter “IKT-People”), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem IKT-People og Kunden.

 1. Tilbud og Aftale

Tilbud er gældende 14 dage fra tilbudsdato medmindre andet fremgår af tilbuddet.

Betingelserne anses som accepteret af Kunden som en integreret del af enhver aftale med IKT-People.

En aftale er indgået, når IKT-People har modtaget et underskrevet tilbud med datoangivelse eller en accept på et tilbud pr. mail. Dette gælder dog ikke, såfremt tilbuddet indeholder fejl, som Kunden har eller burde have opdaget, herunder trykfejl i priser, timer eller angivne ydelser.

Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser m.v. anses ikke for en aftalt fravigelse af Betingelserne, medmindre dette er skriftligt accepteret af IKT-People.

 1. Konsulentydelser

IKT-Peoples konsulentydelser ydes på timebasis og eventuelle angivne arbejdsperioder skal alene betragtes som estimater, som kan variere betydeligt fra det reelle tidsforbrug, idet bedømmelsen af de konkrete opgaver kan være forbundet med stor usikkerhed.

IKT-People bærer ikke noget ansvar for, at et eventuelt estimeret tidsforbrug overskrides.

IKT-People bærer ikke noget ansvar for, at konsulenterne har specifikt kendskab til Kundens IT-systemer og/eller programmel. IKT-People er ansvarlig for, at konsulenterne har tilstrækkelige uddannelses- og arbejdsmæssige kvalifikationer til at kunne levere konsulentbistand af en kvalitet, der som minimum svarer til sædvanlig standard på området.

Konsulenter, der er udtrykkeligt angivet i aftalen, erstattes/udskiftes kun efter forudgående aftale med Kunden.

Såfremt en konsulent måtte blive uarbejdsdygtig grundet sygdom eller lignende, herunder graviditet, dødsfald eller andet, der kan betegnes som lovligt forfald, og således blive forhindret i at varetage sine funktioner som konsulent for Kunden, er IKT-People ikke ansvarlig for, at løsningen af opgaven/leveringen af ydelserne forsinkes. IKT-People bestræbe sig på hurtigst muligt at finde en erstatningskonsulent med de relevante kvalifikationer. IKT-People er dog ikke ansvarlig for, at en konsulent med de ønskede kvalifikationer kan findes. Eventuelle erstatningskonsulenter skal godkendes af Kunden.

Antagne konsulenter/underleverandører skal kun være berettigede til ferie i kontraktperioden, såfremt dette er aftalt særskilt.

 1. Cybersikkerhed

IKT-People leverer almindelig rådgivning på konsulentbasis i forhold til valg af systemer til forbedring af cybersikkerheden og opsætning heraf. IKT-People garanterer ikke for, at den valgte løsning giver kunden 100 % beskyttelse.

 1. Kundens forpligtelser

Det påhviler Kunden at gøre IKT-People opmærksom på eventuelle forskrifter, procedurer og lignende, som måtte være gældende hos Kunden, herunder særligt med hensyn til opretholdelsen af datasikkerhed.

Kunden udarbejder, evt. I samarbejde med IKT-People, for hver opgave en opgavebeskrivelse og om nødvendigt en kravspecifikation, der klart beskriver opgavens art og omfang. Kunden er desuden forpligtet til at sikre, at IKT-People får alle relevante og nødvendige oplysninger vedrørende de ønskede ydelser/opgaver samt Kundens IT-udstyr og programmel.

Kunden skal give IKT-People eller underleverandører adgang til Kundens IT-udstyr og programmel i nødvendigt omfang. Adgangen kan omfatte både adgang på den pågældende lokation samt via fjernopkobling. I det omfang, ydelser kan leveres via opkobling udefra, skal IKT-People eller underleverandører være berettigede hertil. 

Kunden er kun forpligtet til at stille lokaler, IT-udstyr samt øvrige materialer til rådighed for IKT-People, såfremt dette er aftalt særskilt.

 1. Priser

Alle beløb er anført uden moms, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

De aftalte timesatser er gældende for konsulentydelser, der udføres inden for normal arbejdstid, dvs. i hverdagene (mandag-fredag, ekskl. helligdage) i tidsrummet 08.00 – 18.00 (Fredag dog 08.00-16.30). 

Hvis Kunden ønsker konsulentydelser i tidsrummet 18.00 – 21.00 (fredag fra 16.30), beregnes der et tillæg på 50% af den aftalte timesats. I tidsrummet 21.00 – 08.00 (fredag fra 19.30) samt på lørdage, søndage og helligdage, beregnes et tillæg på 100% af timesatsen. 

Arbejde udføres kun efter aftale med Kunden, idet IKT-People ellers ikke er berettiget til de angivne tillæg.

Såfremt andet ikke er aftalt, afregnes kørsel til halv timepris. Bro, færge og evt. hotelregninger afregnes med de faktiske beløb efter regning. 

Såfremt andet ikke er aftalt, faktureres tilkaldevagter med 25% af den aftalte timesats pr. påbegyndt time.

Telefonisk konsulentbistand afregnes på timebasis på lige fod med andre ydelser.

IKT-People er berettiget til at regulere sine timepriser pr. 1. januar, i overensstemmelse med den procentvise ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks for lønningerne i den private sektor. Ophører beregningen af dette indeks, kan regulering foretages på baggrund af et andet tilsvarende indeks.

 1. Betaling

Der faktureres månedsvis bagud på basis af registreret tidsforbrug. Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato til en af IKT-People anvist bankkonto eller i henhold til nærmere aftale herom.

Betaling med frigørende virkning kan alene ske til IKT-People, hvorved det præciseres, at betaling direkte til konsulenten ikke fritager Kunden for dennes betalingsforpligtelse.

I tilfælde af forsinket betaling fra Kundens side er IKT-People, foruden retten til at gøre sædvanlige misligholdelses-beføjelser gældende, berettiget til en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

 1. Levering og forsinkelse

Leveringstider er angivet omtrentlige og er uforbindende.

Levering sker som udgangspunkt ab IKT-Peoples adresse. 

Er der udtrykkeligt aftalt en fast leverings- dato, er IKT-People berettiget til at forlænge leveringsdatoen med indtil 7 arbejdsdage regnet fra den faste leveringsdato. Forårsages IKT-Peoples forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, udskydes leveringsfristen med samme antal dage, som den opståede forsinkelse. Kan IKT-People som følge af Kundens forsinkelse ikke disponere de interne ressourcer som forudsat, er IKT-People berettiget til at kræve vederlag for dels de medarbejdere, der skulle levere ydelsen, dels eventuelle ekstra ressourcer, som IKT-People har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen. IKT-People er kun ansvarlig for forsinkelser, og Kunden kan kun ophæve aftalen, såfremt forsinkelsen strækker sig ud over 30 arbejdsdage efter den faste leveringsdato. Såfremt IKT-People er ansvarlig for forsinkelsen, har Kunden mulighed for at vælge mellem at kræve leveringen gennemført til en ny leveringsdato eller annullere Aftalen mod betaling for ydelser, der er bestilt hos underleverandører, eller allerede er udført. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser, herunder kræve erstatning, gældende.

 1. Fortrolighed

Parterne er hver især forpligtede til uden tidsbegrænsning at hemmeligholde alle oplysninger af fortrolig karakter om den anden part, som måtte komme til deres kendskab som en følge af samarbejdet. Som fortrolige oplysninger anses alle oplysninger, som ikke i forvejen er alment kendte eller tilgængelige for offentligheden.

Medmindre andet er aftalt, må IKT-People bruge Kundens navn som reference på hjemmesiden og i anden markedsføringsøjemed.

 1. Ejendomsrettigheder

Ejendomsretten til samtlige immaterielle rettigheder, dokumentation, produkter, materiale samt evt. programmel, som fremstilles af IKT-People/underleverandøren i henhold til særskilt aftale, overgår til Kunden ved effektiv betaling af den samlede købesum. IKT-People er dog, under iagttagelse af sin fortrolighedsforpligtelse, berettiget til frit at anvende knowhow, som oparbejdes i forbindelse med leveringen af ydelser.

Kunden er selv ansvarlig for at beskytte/registrere sine rettigheder til f.eks. IT-programmel, der er specielt udviklet af IKT-People på vegne af Kunden. Ophavsretten tilkommer i videst muligt omfang uden videre Kunden.

Såfremt der i forbindelse med løsningen af en opgave indgår standardprogrammel, indkøbes dette som udgangspunkt af Kunden for egen regning. IKT-People bærer ikke noget ansvar for Kundens etablering af rettigheder til det indkøbte standardprogrammel eller for standardprogrammellets eventuelle krænkelser af tredjemands rettigheder.

Såfremt der i forbindelse med leveringen indgår hardware og/eller standardprogrammel, vil dette være omfattet af et ejendomsforbehold. Ejendomsretten til det købte forbliver i enhver henseende hos IKT-People indtil købesummen og alle eventuelle omkostninger ved købet er effektivt betalt af Kunden.

Ved køb af licenser bevarer IKT-People ejendomsretten efter lovgivningen herom, indtil den aftalte købesum er betalt. For licenseret software gælder endvidere rettighedsindehaverens licensbetingelser.

 1. Databeskyttelse

I forbindelse med behandling af persondata handler IKT-People som udgangspunkt efter instruks fra Kunden. Såfremt IKT-People kommer i besiddelse af persondata, for hvilke Kunden er dataansvarlig, skal IKT-People efter Kundens instruks træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. IKT-People skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. IKT-Peoples arbejde hermed faktureres Kunden med IKT-Peoples til enhver tid gældende timepriser.

 1. Ansvar

Parterne er ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de modifikationer, som følger nedenfor.

IKT-People er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgetab, herunder driftstab, tidstab og tab eller forurening af data.

IKT-People er ikke ansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.

Kunden indestår for, at der, før påbegyndelsen af arbejde, der påvirker Kundens systemer, er foretaget en fuld backup af Kundens data.

IKT-Peoples erstatningsansvar er under alle omstændigheder begrænset til en sum svarende til 20 % af konsulentydelserne i henhold til den specifikke projekt- og leveranceaftale, der har medført erstatningskravet.

 1. Force Majeure

Ingen af parterne skal i henhold til den indgåede aftale være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en aftale om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold.

 1. Produktansvar

IKT-People er kun ansvarlig for person- og/eller tingsskader, der voldes af produkter, i det omfang produktet er leveret af IKT-People, og såfremt et sådant ansvar følger af ufravigelige danske lovregler.

 1. Opsigelse

Indgåede aftaler er, medmindre andet er aftalt skriftligt, uopsigelige i kontraktperioden. Ved kontraktperiodens ophør bortfalder aftalen automatisk.

 1. Tvistløsning, lovvalg og værneting

Tvister, der udspringer af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret.

Hvis der opstår uenighed mellem parterne om forståelsen af denne aftale, skal parterne i første omgang forsøge at opnå enighed ved en loyal og åben dialog. Det betyder også, at parterne mens uenigheden verserer skal agere loyalt overfor hinanden. Parternes drøftelser skal føres i en god konstruktiv tone, og henvendelser svares uden unødigt ophold, således drøftelserne ikke trækkes i langdrag.

Værneting for tvister er Sø- og Handelsretten eller hvis denne ikke har kompetence, Retten i Odense.

Kontakt os!

Adresse

Lindholm Havnevej 31
5800 Nyborg

Ring til os

+45 70 40 50 28

Share This